تسکیــن ســرفـــه و گلــودرد بـهبــود گـرفتـگــی صــدا مفید برای تارهای صوتی سرماخوردگی - ساشه روتاراموند داروسازی دیموند

ترکیبات سازنده:

ساشه روتاراموند Rotaramond از فرآورده هـای طــب سنـتـی ايـران بـوده و از گيـــاه بــه، بـا نـام علمی Cydonia oblongata و بارهنـگ با نـام علمی Plantago major تشكيــل می شـود.

ساشه روتاراموند - شرکت داروسازی دیموند - سرماخوردگی

نحــــوه مصــــــرف ساشه پودری روتاراموند:

3 بـار در روز هـر بــار 1 سـاشـه روتاراموند را داخـل یـک استکـان آب جـوش ریختـه و بعــد از 5 تا 10 دقیقـه جرعـه جرعـه ميـل شـود.
خاصـيت درمانـی :
طبـق كتـاب قـانـون جلـد دوم صفحـه 259، زبـری گلـو را از بیـن می بـرد و قصبة الریـه را نرمش می بخشد.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
>>>>  کـــد تامیـن اجتماعــی و خدمــات درمــانــی (ERX): 94672

عــوارض جـانـبــی:
– در صورت استفاده از مقدار توصيه شده هيچگونه عوارض جانبي مشاهده نشده اسـت مگـر در كسانـي كـه نسبـت بـه مـواد بكار رفته در فـرآورده حساسيت داشته باشنـد.

خــــواص ساشه پودری روتاراموند:
-تسکیــن ســرفـــه و گلــودرد

-بـهبــود گـرفتـگــی صــدا

-مفید برای تارهای صوتی

ایکس موند- شرکت داروسازی دیموند- کمک به باروری ویژه اقایان
داروسازی دیموند ساشه پودری ایکس موند ویژه مردان - کمک به تقویت قوای جنسی و باروری

ساشه پودری ایکس-موند

ترکیبات سازنده:

ال-آرژنیـن، ال-کـارنیتیـن، سلنیـوم، زیـنـک، مـاکـا، کیـوتـن، ویتـامیـن ث، ویـتـامیـن ای و تونگکاتعلی.

ایکس موند - توان جنسی-رابطه زناشویی-کمک به باروری- داروسازی دیموند
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

نحــــوه مصــــــرف:

روزانه یک عـدد ساشـه پودری ایکس-موند یـا مطابق دستور پزشک در یک لیوان آب حل کرده و مصرف نمایید.
احتیـاط : دور از دیـد و دسترس کـودکان نگهداری شود.
در صورت مصرف داروهـای رقیق کننـده خـون و کاهنـده فشار خون با پزشک خود مشورت کنید.

خــــواص:
-کمک به تقویت قوای جنسی و باروری(ویژه آقایان)

>>>>  کـــد تامیـن اجتماعــی و خدمــات درمــانــی (ERX): 40208
داروسازی دیموند-دیموویت سلامت و شفافیت پست و مو و ناخن - کمک به حفظ سلامت مفاصل
>>>>  کـــد تامیـن اجتماعــی و خدمــات درمــانــی (ERX): 40050
کپسول دیموویت جوانساز داروسازی دیموند کمـک بـه حفـظ سلامـت و شفـافیـت پوست کمــــــک بــــه حفـــــظ سلامـــــت مفاصـــــل

ترکیبات سازنده:

هیـالـورونیـک اسیـد، کنـدرویتیـن سولفـات، ویتـامیـن ث، لیـزیـــن، آلفـالیپـوئیـــک اسیــد، عصـاره هستــه انگــور

نحــــوه مصــــــرف کپسول دیموویت:

روزانــه یــک عــدد کپســول دیموویت بــا آب کافــی مصـرف شود.
احتـیــــاط:
دور از دیـــد و دستـــرس کــودکــــان نگهــداری شــود.
در دوران بـارداری و شیردهـی با پزشـک خود مشـورت کنید.

خــــواص کپسول دیموویت:
-کمـک بـه حفـظ سلامـت و شفـافیـت پوست

-کمــــــک بــــه حفـــــظ سلامـــــت مفاصـــــل

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
مــواد تشکیــل دهنــده ساشه پودری پدیاموند :
ال-آرژنـیـــن، ال-اورنـتـیـــن، ال-لیــزیــن
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
نحــــوه مصـــــرف ساشه پدیاموند:
روزانــه یــک سـاشـه پودری پدیاموند یـا مطابـق دستـور پزشـک مصرف نمایید.
محتـــویـــات سـاشـه را دریـــک لیــــوان آب بـــه خـــوبـــی حـــل کـــرده و میــل نمــــــایـــیــــد.
ورزشکـــاران بهتـــــر اســــت ایـــــــن محصـــول را قبـــل از تمـریـنـــات ورزشـی مصـــرف نمــاینــد.

خــــواص ساشه پدیاموند:
-تحـــریــــک تــــرشـــح هــــورمــــــون رشـــد

-کـمــک بــه افـــزایش رشـــد قــــدی

-کـمــک بـه عضـله ســـازی و چـــربـــی ســوزی

-تقـــویـــــت سیــستـــــم ایمنــــــی

-رفـــع خستـگــی و افـزایش سطــح انـــرژی

>>>>  کـــد تامیـن اجتماعــی و خدمــات درمــانــی (ERX): 87148
ساشه پدیاموند- رشد و بلندی قد کودکان- عضله سازی برای ورزشکاران - دیموند
دوای بلغم برطرف کردن نفخ شکم و یبوست - گوارش معده- سردی معده - داروسازی دیموند

مــــواد تشکیــــل دهنـــده قرص دوای بلغم :

زنیـــان، آویشن شیـــرازی،سیــاه دانــه،مصطکــی، عســـل

درمان چاقی در مردان - چاقی شکم در زنان - لاغر شدن
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

نحــــوه مصــــــرف:

جهــــت مشکـــلات گوارشــــی: یک یا دو قرص دوای بلغم بعد از هر وعده غذایی، و یا طبق نظر پزشک   /  جـــهت دفـــــع بلغـــــم: 2 تا 3 قرص ناشتا و 2 تا 3 قرص قبل از خواب همراه یک لیوان آب.

مــزیـــت: 100 درصد گیاهی، بدون عوارض جانبی، دارای حداکثر دوز اثربخش

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

خـــواص دوای بلغم :ضــــد نفـــــخ و بادشکــــن،رفــــع بلغـــم و ســـردی مـــزاج، موثــــر در رفـــــع چـــاقــــی شکمـــی و ورم معــــده و روده، رفـــع رخــــوت و سستـــی بــــدن، رفـــع ترشـــی و رفلاکــــس معــــده،ضــــد سرفــــه

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>>>>  کـــد تامیـن اجتماعــی و خدمــات درمــانــی (ERX): 93371

شربت اشتها آور پدیاموند - اشتها اور برای کودکان و بزرگسالان
شربت اشتهاآور پدیاموند کودکان
مــواد تشکیل دهنــده:  ویتامیـن B1 (تیامین) – ویتـامین B2 (ریبوفلاوین) ویتـامین B3 (نیاسینامید) – ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید) – ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) – لیزیــن
 نحــوه مصــرف:
کــودکـــان2 و 3 ســال : روزانـه نصــف قـاشـق چــایـخـوری (5/2 میلی لیتر) کـودکـان بالای4 سال : روزانه یک قاشـق چایخـوری (5 میلی لیتر)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مـزیــت:

کـمــک بـه افـزایـش اشتـها،بهبــود رشـد و افـزایش وزن در کـودکــان

خـواص:

حـاوی ویتامیــن هــــای گـــروه ب و آمیـنـو اسیــد لیـزیــن بــا حداکثـر دوز اثــر بخــش بــدون عــوارض خـواب آلــودگـی و یبـوست فــاقــد سیپروهپتـادیـن بـا طعــم مطلـوب بـرای کـودکـــان

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>>>>  کـــد تامیـن اجتماعی و خدمات درمانــی (ERX): 87116

مـــواد تشکیـــل دهنــده کپسول نیچرفیت: سبـــوس جــو دوســر فـــرآوری شــــده

نحـــوه مصــرف: جهــــت کـــاهش وزن نیـــم ســـاعت قبــــل از وعـــده غذایـــی یک عدد کپسول نیچرفیت همـــراه بـــا آب ولــرم جهت درمـــان یبوســـت 2 الی 3 ســاعت قبـــل از وعـــده غــذایی همــراه آب ولرم

مـزیت:
اسیــد فیتیک فــرآوری بــا تکنــولوژی نانــو و استانــدارد شــده
کامـــلا گیاهــی و قابـــل استفاده در دوران بــارداری و شیردهی

خـواص:
– دفـــع کننــده کالـــری و کـــاهش اشتها
تامین فیبر برای سلامت روده ها
کــــاهش کلستـــــرول
رفع یبوست دوران بارداری و شیردهی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>>>>  کـــد تامیـن اجتماعــی و خدمــات درمــانــی (ERX): 91186

نیچرفیت دیموند-سیــد فیتیک فــرآوری بــا تکنــولوژی نانــو و استانــدارد شــده کامـــلا گیاهــی و قابـــل استفاده در دوران بــارداری و شیردهی خـواص: – دفـــع کننــده کالـــری و کـــاهش اشتها – تامین فیبر برای سلامت روده ها – کــــاهش کلستـــــرول – رفع یبوست دوران بارداری و شیردهی
تقویت سریع سیستم ایمنی بدن – رفع التهاب ناحیه گلو – تسکین گلودرد و سرفه – درمان گرفتگی صدا – کاهش علائم سرماخوردگی و آنفولانزا – پیشگیری ازعفونت، ویروس و التهاب ناحیه دهان و دندان- داروسازی دیموند- اسپری دهانی دیمونکلد

دیمونکـــــــلد

اسپـری دهانــی

مواد تشکیل دهنده:عصــــاره اکیناسه، عصـــاره مریــــم گلی (سالــویــا آفــیشیــال)، منتــــول، کــــــارواکــــرول، ژل رویــــال
نحــــوه مصـــــرف:
روزانــــــه 6 مرتبـــــه هــــــربـــــار 4 پاف
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
مـــزیــت:
اسپری دهانی دیونکلد کاملا گیاهی با اثربخشی بالا و سریع
خــــواص:
– تقویت سریع سیستم ایمنی بدن
– رفع التهاب ناحیه گلو
– تسکین گلودرد و سرفه
– درمان گرفتگی صدا
– کاهش علائم سرماخوردگی و آنفولانزا
– پیشگیری ازعفونت، ویروس و التهاب ناحیه دهان و دندان
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
>>>>  کـــد تامیـن اجتماعــی و خدمــات درمــانــی (ERX): 92458
درمان یبوست پاکسازی دستگاه گوارش کاهش سردردهای ناحیه شقیقه دفع اخلاط فاسد از بدن، معده و سر

قرص دایمولاکس (حب الذهب)

مواد تشکیل دهنده: زعفران ، صبر زرد، هلیله زرد، گل سرخ، مصطکی و کتیرا
نحوه مصرف:
هر شب یک عدد قرص دایمولاکس به فاصله یک ساعت پس از صرف وعده شام (یک ساعت قبل از خواب)

مزیت:
فاقد گیاه سنا!
کاملا گیاهی
خواص:
درمان یبوست
پاکسازی دستگاه گوارش
کاهش سردردهای ناحیه شقیقه
دفع اخلاط فاسد از بدن، معده و سر

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
>>>>  کد تامین اجتماعی و خدمات درمانی (ERX): 94014
قرص دایمولاکس - دیموند - داروی درمان یبوست - حب الذهب-درمان یبوست پاکسازی دستگاه گوارش کاهش سردردهای ناحیه شقیقه دفع اخلاط فاسد از بدن، معده و سر

مـــواد تشکیــــل دهنـــده پماد دیموپین : عصـــاره فلفل سبـــز ، رزمــــاری ، نعنا فلفلــــی

نحــــــوه مصــــرف:
روزانــــه 3 الـــی 4 بـــــار مقـــداری از پمـاد دیموپین را بـــه ناحیـــــه مورد نظـــر مالیــــده و بــــه آرامــی ماســــاژ دهیــــد تـــا جـــذب شـــود

مــزیـــت:

دارای ثبـــت اختــراع و تســت بالینــی و بــرای اولیـــن بـــار حـــاوی عصـــاره فلفل سبــز بدون بــو ، سوزش و حساسیت                               

خـــواص: تسکیـــن دردهــــای :

مفصلــی، عضلانـــی، نوروپاتـــی دیابتـــی آرتــروز و بهبــود گرفتگــی هــای عضلانــی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>>>>  کـــد تامیـن اجتماعــی و خدمــات درمــانــی (ERX): 93959

مفصلــی، عضلانـــی، نوروپاتـــی دیابتـــی آرتــروز و بهبــود گرفتگــی هــای عضلانــی- دیموپین - پماد- دیموند

سال نو مبارک

 

پیام مدیرعامل :

با آرزوی سالی پر از سلامتی و موفقیت برای جامعه جهانی و مردم خوب کشورم ایران و توفیق خدمت با همکاران خوب مجموعه داروسازی دیموند در راستای بهبود و ارتقا سلامت عموم مردم در سال آتی محصولاتی در گروه های مختلف اطفال ، زنان ، زیبائی و اعصاب برپایه کیفیت ، دانش بنیان و کارآزمایی بالینی توسعه خواهیم نمود

و من الله توفیق …

دکتر محمد مهدوی مجد

مدیرعامل

داروسازی دیموند

با مدیریت نوین داروهای دانش بنیان توسط آقای دکتر محمد مهدوی مجد با هدف بهبود و ارتقاء سلامت و ترویج سبک زندگی سالم، با رویکرد طب طبیعی و با بهره گیری از آموزه های طب سنتی و مکمل، در حوزه تولید داروهای گیاهی متمایز، با کیفیت و اصیل در ایران و در آینده نزدیک در کلاس جهانی جهت ارتقا شاخص های سلامت فعالیت خواهیم داشت.

بیوگرافی دیموند

شرکت دیموند در سال ۹۴ با همکاری تیم تحقیقاتی متخصص و مدیریت جناب آقای دکتر محمد مهدوی مجد در زمینه پمادهای دردهای مفصلی آزمایشات خود را آغاز نمود و پس از یکسال پیگیری و تحقیقات و پژوهش های مختلف روند ثبت اختراع خود را با موفقیت به پایان رساند.

شرکت داروسازی دیموند با تلاش شبانه روزی تیم بازاریابی خود در ماههای آغازین   راه پر پیچ و خم تولید توانسته است کاندیدای برترین استارت آپ سال ۹۳ را از آن خود   نماید و به متخصصان باتجربه بازاریابی و فروش خود انگیزه ای جهت ادامه مسیر   موفقیت و ارتقاء سطح خلاقیت هایشان دهد.

داروسازی دیموند

دستاورد

از جمله دستاوردهای این شرکت طی 8 سال فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی به شرح زیر میباشد:

 • دارای مطالعات بالینی تائید شده
  دارای ثبت اختراع
  دارای پروانه دانش بنیان
  تعاونی برتر سال 1396
  دارای گواهی تحقیق و توسعه
  اثرگذاری بیشتر و کاهش عوارض جانبی در داروهای طبیعی
  توسعه تحقیقاتی در پژوهشکده گیاهان دارویی ایران

درباره ی ما

شرکت داروسازی دیموند با مدیریت نوین در عرصه داروهای دانش بنیان توسط آقای دکتر محمد مهدوی مجد و با تحقیقات گسترده و آزمایشات پیشرفته دانش بنیان به نتایج مطلوبی در زمینه شیوه های نوین فرمولاسیون داروهای طبیعی دست یافته است. دیموند دارای توان تولید محصولات با اثر بخشی بالا در مدت زمان کوتاه و قابلیت ارتقاء، محصول متناسب با تست های کلینیکی و بازخورد مناسب از پزشکان می باشد تا بتواند سلامتی را از دستان پرمهر طبیعت به بیماران هدیه دهد.

شرکت داروسازی دیموند 

تولید مکمل ها و داروهای گیاهی با فرمولاسیون نوین بر پایه تحقیقات علمی

————————————————————————–

آدرس : تهران- پاسداران

تلفن تماس 22515200-021

اینستاگرام :daymond.pharma@