……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
مــواد تشکیــل دهنــده:
ال-آرژنـیـــن، ال-اورنـتـیـــن، ال-لیــزیــن
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
نحــــوه مصـــــرف:
روزانــه یــک سـاشـه یـا مطابـق دستـور پزشـک مصرف نمایید.
محتـــویـــات سـاشـه را دریـــک لیــــوان آب بـــه خـــوبـــی حـــل
کـــرده و میــل نمــــــایـــیــــد.
ورزشکـــاران بهتـــــر اســــت ایـــــــن محصـــول را قبـــل از تمـریـنـــات ورزشـی مصـــرف نمــاینــد.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

خــــواص:
-تحـــریــــک تــــرشـــح هــــورمــــــون رشـــد

-کـمــک بــه افـــزایش رشـــد قــــدی

-کـمــک بـه عضـله ســـازی و چـــربـــی ســوزی

-تقـــویـــــت سیــستـــــم ایمنــــــی

-رفـــع خستـگــی و افـزایش سطــح انـــرژی

مــــواد تشکیــــل دهنـــده:

زنیـــان، آویشن شیـــرازی،سیــاه دانــه،مصطکــی، عســـل

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

نحــــوه مصــــــرف:

جهــــت مشکـــلات گوارشــــی: یک یا دو قرص بعد از هر وعده غذایی، و یا طبق نظر پزشک   /  جـــهت دفـــــع بلغـــــم: 2 تا 3 قرص ناشتا و 2 تا 3 قرص قبل از خواب همراه یک لیوان آب.

مــزیـــت: 100 درصد گیاهی، بدون عوارض جانبی، دارای حداکثر دوز اثربخش

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

خـــواص:ضــــد نفـــــخ و بادشکــــن،رفــــع بلغـــم و ســـردی مـــزاج، موثــــر در رفـــــع چـــاقــــی شکمـــی و ورم معــــده و روده، رفـــع رخــــوت و سستـــی بــــدن، رفـــع ترشـــی و رفلاکــــس معــــده،ضــــد سرفــــه

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>>>>  کـــد تامیـن اجتماعــی و خدمــات درمــانــی (ERX): 93371

مــواد تشکیل دهنــده:  ویتامیـن B1 (تیامین) – ویتـامین B2 (ریبوفلاوین) ویتـامین B3 (نیاسینامید) – ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید) – ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) – لیزیــن
 نحــوه مصــرف:
کــودکـــان2 و 3 ســال : روزانـه نصــف قـاشـق چــایـخـوری (5/2 میلی لیتر) کـودکـان بالای4 سال : روزانه یک قاشـق چایخـوری (5 میلی لیتر)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مـزیــت:                                                                                    کـمــک بـه افـزایـش اشتـها،بهبــود رشـد و افـزایش وزن در کـودکــان

خـواص:                                                                                         حـاوی ویتامیــن هــــای گـــروه ب و آمیـنـو اسیــد لیـزیــن بــا حداکثـر دوز اثــر بخــش بــدون عــوارض خـواب آلــودگـی و یبـوست فــاقــد سیپروهپتـادیـن بـا طعــم مطلـوب بـرای کـودکـــان

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>>>>  کـــد تامیـن اجتماعی و خدمات درمانــی (ERX): 87116

مـــواد تشکیـــل دهنــده: سبـــوس جــو دوســر فـــرآوری شــــده

نحـــوه مصــرف: جهــــت کـــاهش وزن نیـــم ســـاعت قبــــل از وعـــده غذایـــی همـــراه بـــا آب ولــرم جهت درمـــان یبوســـت 2 الی 3 ســاعت قبـــل از وعـــده غــذایی همــراه آب ولرم

مـزیت:
اسیــد فیتیک فــرآوری بــا تکنــولوژی نانــو و استانــدارد شــده
کامـــلا گیاهــی و قابـــل استفاده در دوران بــارداری و شیردهی

خـواص:
– دفـــع کننــده کالـــری و کـــاهش اشتها
تامین فیبر برای سلامت روده ها
کــــاهش کلستـــــرول
رفع یبوست دوران بارداری و شیردهی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>>>>  کـــد تامیـن اجتماعــی و خدمــات درمــانــی (ERX): 91186

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

دیمونکـــــــلد

اسپـری دهانــی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
مواد تشکیل دهنده:عصــــاره اکیناسه، عصـــاره مریــــم گلی (سالــویــا آفــیشیــال)، منتــــول، کــــــارواکــــرول، ژل رویــــال
نحــــوه مصـــــرف:
روزانــــــه 6 مرتبـــــه هــــــربـــــار 4 پاف
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
مـــزیــت:
اسپری دهانی کاملا گیاهی با اثربخشی بالا و سریع
خــــواص:
– تقویت سریع سیستم ایمنی بدن
– رفع التهاب ناحیه گلو
– تسکین گلودرد و سرفه
– درمان گرفتگی صدا
– کاهش علائم سرماخوردگی و آنفولانزا
– پیشگیری ازعفونت، ویروس و التهاب ناحیه دهان و دندان
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
>>>>  کـــد تامیـن اجتماعــی و خدمــات درمــانــی (ERX): 92458

مواد تشکیل دهنده: زعفران ، صبر زرد، هلیله زرد، گل سرخ، مصطکی و کتیرا
نحوه مصرف:
هر شب یک عدد قرص به فاصله یک ساعت پس از صرف وعده شام (یک ساعت قبل از خواب)

مزیت:
فاقد گیاه سنا!
کاملا گیاهی
خواص:
درمان یبوست
پاکسازی دستگاه گوارش
کاهش سردردهای ناحیه شقیقه
دفع اخلاط فاسد از بدن، معده و سر

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
>>>>  کد تامین اجتماعی و خدمات درمانی (ERX): 94014

مـــواد تشکیــــل دهنـــده: عصـــاره فلفل سبـــز ، رزمــــاری ، نعنا فلفلــــی

نحــــــوه مصــــرف:
روزانــــه 3 الـــی 4 بـــــار مقـــداری از پمـاد را بـــه ناحیـــــه مورد نظـــر مالیــــده و بــــه آرامــی ماســــاژ دهیــــد تـــا جـــذب شـــود

مــزیـــت:

دارای ثبـــت اختــراع و تســت بالینــی و بــرای اولیـــن بـــار حـــاوی عصـــاره فلفل سبــز بدون بــو ، سوزش و حساسیت                               

خـــواص: تسکیـــن دردهــــای :

مفصلــی، عضلانـــی، نوروپاتـــی دیابتـــی آرتــروز و بهبــود گرفتگــی هــای عضلانــی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>>>>  کـــد تامیـن اجتماعــی و خدمــات درمــانــی (ERX): 93959

سال نو مبارک

 

پیام مدیرعامل :

با آرزوی سالی پر از سلامتی و موفقیت برای جامعه جهانی و مردم خوب کشورم ایران و توفیق خدمت با همکاران خوب مجموعه داروسازی دیموند در راستای بهبود و ارتقا سلامت عموم مردم در سال آتی محصولاتی در گروه های مختلف اطفال ، زنان ، زیبائی و اعصاب برپایه کیفیت ، دانش بنیان و کارآزمایی بالینی توسعه خواهیم نمود

و من الله توفیق …

دکتر محمد مهدوی مجد

مدیرعامل

داروسازی دیموند

با مدیریت نوین داروهای دانش بنیان توسط آقای دکتر محمد مهدوی مجد با هدف بهبود و ارتقاء سلامت و ترویج سبک زندگی سالم، با رویکرد طب طبیعی و با بهره گیری از آموزه های طب سنتی و مکمل، در حوزه تولید داروهای گیاهی متمایز، با کیفیت و اصیل در ایران و در آینده نزدیک در کلاس جهانی جهت ارتقا شاخص های سلامت فعالیت خواهیم داشت.

بیوگرافی دیموند

شرکت دیموند در سال ۹۴ با همکاری تیم تحقیقاتی متخصص و مدیریت جناب آقای دکتر محمد مهدوی مجد در زمینه پمادهای دردهای مفصلی آزمایشات خود را آغاز نمود و پس از یکسال پیگیری و تحقیقات و پژوهش های مختلف روند ثبت اختراع خود را با موفقیت به پایان رساند.

شرکت داروسازی دیموند با تلاش شبانه روزی تیم بازاریابی خود در ماههای آغازین   راه پر پیچ و خم تولید توانسته است کاندیدای برترین استارت آپ سال ۹۳ را از آن خود   نماید و به متخصصان باتجربه بازاریابی و فروش خود انگیزه ای جهت ادامه مسیر   موفقیت و ارتقاء سطح خلاقیت هایشان دهد.

داروسازی دیموند

دستاورد

از جمله دستاوردهای این شرکت طی 8 سال فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی به شرح زیر میباشد:

 • دارای مطالعات بالینی تائید شده
  دارای ثبت اختراع
  دارای پروانه دانش بنیان
  تعاونی برتر سال 1396
  دارای گواهی تحقیق و توسعه
  اثرگذاری بیشتر و کاهش عوارض جانبی در داروهای طبیعی
  توسعه تحقیقاتی در پژوهشکده گیاهان دارویی ایران

درباره ی ما

شرکت داروسازی دیموند با مدیریت نوین در عرصه داروهای دانش بنیان توسط آقای دکتر محمد مهدوی مجد و با تحقیقات گسترده و آزمایشات پیشرفته دانش بنیان به نتایج مطلوبی در زمینه شیوه های نوین فرمولاسیون داروهای طبیعی دست یافته است. دیموند دارای توان تولید محصولات با اثر بخشی بالا در مدت زمان کوتاه و قابلیت ارتقاء، محصول متناسب با تست های کلینیکی و بازخورد مناسب از پزشکان می باشد تا بتواند سلامتی را از دستان پرمهر طبیعت به بیماران هدیه دهد.

Service temporarily offline, please contact support@twokings.nl Service temporarily offline, please contact support@twokings.nl